Public Sector Capacity Building

English  |  Arabic

สำนักบริการวิชาการ (AIT Extension) แห่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  มีแผนดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารระบบราชการของประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยได้จัดตั้งฝ่ายพัฒนาระบบบริหารและการจัดการภาครัฐ (พจร) หรือ Public Sector Capacity Building Program (PSCB) ขึ้นเมื่อปี 2552 โดยได้มีความร่วมมือและสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศ (International Development Organization) เช่น โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP), ธนาคารโลก (World Bank) และ ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซีย (Asian Development Bank) เป็นต้น องค์กรเหล่านี้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในภาครัฐ เพื่อนำไปซึ่งการแก้ไขปัญหาความยากจน และนำไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน

ภารกิจ 

พจร. มีภารกิจหลักในการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิรูประบบราชการในประเทศกำลังพัฒนา เนื่องจากในปัจจุบันประเทศเหล่านี้ได้ดำเนินโครงการเงินกู้และเงินให้เปล่าจาก World Bank, ADB โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักร (DFID) และกองทุนความช่วยเหลือของรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย (AusAid) เพื่อดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โครงสร้าง ระบบการบริหารงาน คุณภาพการให้บริการประชาชน ตลอดจนการส่งเสริมธรรมาภิบาลในหน่วยงานของรัฐ

การดำเนินงานของฝ่าย พจร. มีหลายรูปแบบ ได้แก่

 • จัดทำโครงการฝึกอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงานในพื้นที่จริง ทั้งในและต่างประเทศ
 • ดำเนินโครงการเสริมสร้างฐานสมรรถนะของบุคลากร
 • ให้คำปรึกษาโครงการด้านการพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร
 • ให้คำปรึกษาโครงการด้านการปฎิรูปองค์กร
 • ประเมินความจำเป็นในการพัฒนาองค์กร
 • ประเมินผลกระทบ (impact) จากโครงการเสริมสร้างศักยภาพภายในองค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

จุดมุ่งหมายในการฝึกอบรม ต้องการให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับประโยชน์ในการฝึกอบรมสูงสุด เพราะฉะนั้นฝ่าย พจร. เน้นหนักอย่างยิ่งในการคัดสรรเนื้อหา ทุกหลักสูตรได้รับการออกแบบเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เข้าอบรม จัดหาวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงทั้งในและต่างประเทศ และเข้าใจในเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง เพื่อถ่ายทอด แบ่งปัน ประสบการณ์ และต่อยอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรม ซึ่งผู้อบรมจะสามารถเข้าใจในเนื้อหาและสามารถนำไปใช้ปฎิบัติงานได้จริง  อีกทั้งยังเปิดกว้างให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมในการบรรยายและแลกเปลี่ยนซึ่งความคิดเห็นและทดลองปฎิบัติ

โครงการที่กำลังดำเนินการ

ประเทศสาธารณรัฐอิรัก

ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2553 สำนักบริการวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดยหน่วยงานพัฒนาและจัดการระบบบริหารภาครัฐ (พจร.) ร่วมมือกับ UNICEF และกระทรวงการปกครองส่วนท้องถิ่นและการโยธา (Ministry of Municipalities and Public Works) ของประเทศสาธารณรัฐอิรัก ในโครงการเพิ่มศักยภาพของข้าราชการระดับจัดการของกรมการบริหารบุคคล (General Directorate of Human Resources)

โครงการนี้ดำเนินการโดยจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านการพัฒนาบุคลากรจำนวน 8 หลักสูตร โดยผู้เข้าอบรมเป็นข้าราชการจากประเทศอิรักจำนวนทั้งสิ้น 117 คน โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของข้าราชการในการบริหารจัดการหน่วยงานฝึกอบรมและบริหารโครงงานด้านพัฒนาบุคลากรของกระทรวง ฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งข้าราชการระดับจัดการต้องมีความพร้อมทางทักษะด้านการจัดการ (managerial skills) ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ มีทักษะความเป็นผู้นำที่จะนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่ระบบราชการของประเทศอิรักในอนาคต

สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

ความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียกับรัฐบาลจากแคว้นปัญจาป ประเทศปากีสถานได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2552 โดยสำนักบริการวิชาการ (AIT Extension) ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบุคคลากรภาครัฐซึ่งอยู่ในกลุ่มงานด้านวิชาการและการสนับสนุนทางเทคนิค (technical cadre) กับโครงการพัฒนาทรัพยากรภาครัฐของแคว้นปัญจาป (Punjab Resources Management Program) โดยมีกรมต่าง ๆ เข้าร่วมในโครงการนี้ 6 กรมด้วยกัน ได้แก่ กรมชลประทานและพลังงาน (Irrigation and Power) กรมการสื่อสารและโยธา (Communication and Works) กรมกรพัฒนาเมืองและวิศวกรรมสาธารณสุข (Urban Housing and Public Health Engineering) กรมสุขภาพ (Health) กรมแผนงานและการพัฒนา (Planning and Development) และกรมป่าไม้ สัตว์ป่าและอุทยาน ในปี 2552 ได้ดำเนินการฝึกอบรมรวมทั้งหมด 9 หลักสูตรโดยมีข้าราชการจากปัญจาปเข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 153 คน โครงการนี้ได้ดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปี 2553 ซึ่งในปีนี้จะมีข้าราชการจากกรมสรรพากรและการสรรสามิต (Tax and Excise) เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้วย ความร่วมมือดังกล่าวมุ่งหวังที่จะเพิ่มทักษะในการจัดการความรู้ทางเทคนิคเพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการภาครัฐของรัฐบาลปัญจาปให้ได้มาตรฐานระดับสากลซึ่งจะทำให้การแก้ไขปัญหาความยากจนในประเทศบรรลุเป้าหมาย

สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ

โครงการปฏิรูประบบราชการของ  Department for International Development (DFID), UK ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศได้ร่วมมือกับสำนักบริการวิชาการ (AIT Extension) เพื่อร่วมดำเนินโครงการ Managing At The Top (MATT-2) ของกระทรวงการพัฒนา (Ministry of Establishment) ประเทศบังคลาเทศ ความร่วมมือดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2551 โดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการระดับบริหารจากกระทรวงต่าง ๆ ของรัฐบาลบังคลาเทศ ข้าราชการเหล่านี้ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านการปฏิรูประบบราชการในประเทศไทย ที่ผ่านมาเอไอทีได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาแล้วจำนวน 8 รุ่น มีข้าราชการเข้าร่วมทั้งสิ้น 330 คน ความร่วมมือดังกล่าวมุ่งหวังที่จะเพิ่มทักษะในการบริหารรัฐกิจและการจัดการโครงการปฏิรูประบบราชการในกรมกองต่าง ๆ ตลอดจนการปรับปรุงการให้บริการประชาชนให้ได้มาตรฐานระดับสากลซึ่งจะทำให้การแก้ไขปัญหาความยากจนประสบผลสำเร็จมากขึ้น

หลักสูตรฝึกอบรม

 • การบริหารโครงการโดยเน้นผลลัพธ์
 • ภาวะผู้นำในการบริหารรัฐกิจและการให้บริการภาครัฐ
 • การบริหารจัดการคุณภาพการให้บริการประชาชน
 • การประเมินโครงการด้านการพัฒนา
 • ธรรมาภิบาลกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
 • การประเมินและติดตามผลโครงการ
 • การจัดทำแผนชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนา
 • การบริหารจัดการความรู้
 • การบริหารสัญญาจ้างโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น
 • ทักษะการสนทนาและเจรจาต่อรองเพื่อผลของงาน
 • ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารรัฐกิจ