Standard Turnkey/EPC Contract

หลักสูตรอบรม

สัญญาจ้างเหมาเบ็ดเสร็จมาตรฐาน  (Standard Turnkey/EPC Contract)

สัญญา Turnkey เป็นสัญญาที่ใช้กันมากกับโครงการขนาดใหญ่ หรือโครงการที่ใช้เทคโนโลยีสูง หรือไม่ก็ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญพิเศษ

เป็นโครงการที่จ้างผู้รับจ้างทำงานทั้งหมด (รวมทั้งการออกแบบ) ด้วย จนได้งานตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง (Employer's Requirements)

แล้วก็ตกลงค่าจ้างกันเป็น "คำจ้างเหมา"

หลายคนเข้าใจผิดไปว่า การที่ผู้ว่าจ้างจ้างให้ผู้รับจ้างทำงานทุกอย่างให้ได้งานตามความต้องการของผู้ว่าจ้างเป็นสัญญา Turnkey แล้ว เลยทำสัญญากับ consult เหมือนสัญญา Turnkey ให้เขาทำงานทุกอย่าง เขาก็ไปจ้าง sub ทั้งหมด ได้งานตามความต้องการของผู้ว่าจ้างเหมือนกัน แต่ฟ้องกันเละ เพราะคนบริหารจัดการเก็บทั้งค่าบริหารจัดการ และ กำไร ส่วนที่ผู้รับจ้างก่อสร้าง ผู้ออกแบบ หรือคนอื่นควรจะได้ กลับไม่ได้ เช่น ค่างานเพิ่ม

เงื่อนไขในสัญญา Turnkey มาตรฐาน ซับซ้อนกว่าสัญญาประเภทอื่น ทั้งมูลค่างานตามสัญญาก็สูงกว่าสัญญาจ้างก่อสร้างทั่วไปมาก

AIT Extension และชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง จึงร่วมกันจัดหลักสูตรอบรม

#สัญญาจ้างเหมาเบ็ดเสร็จมาตรฐาน

ในวันที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น

ลงทะเบียนกับ AIT Extension ตาม QR Code ในภาพ

ชมรมนักกฎหมายก่อสร้างไม่ได้รับลงทะเบียน

Stay In Touch

Please fill out all information below and you will receive an email within a 24 hour period for any further questions please fillup the form and our scheduling department and they will assist you.